TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE – společnosti Navláčil stavební firma, s.r.o., k odstoupení od smlouvy o dílo na zakázce Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm.

Od počátku stavby (duben 2022) jsme my jako zhotovitel (Navláčil stavební firma, s.r.o.) objednatele (Město Rožnov pod Radhoštěm) opakovaně upozorňovali na vady, nedostatky či neúplnosti projektové dokumentace. Po zahájení stavby jsme dále objednatele požádali o změnu poddodavatele dřevostavby.

Jelikož ani po 2 měsících od prvotního upozornění na vady a zaslání žádosti o změnu poddodavatele nebyla ani jedna z vad projektové dokumentace odstraněna a také nebyla ze strany objednatele odsouhlasena změna subdodavatele, nezbylo nám (zhotoviteli) nic jiného než práce na stavbě přerušit. Po proběhlých jednáních jsme dle vzájemné domluvy obnovili práce na základových konstrukcích s tím, že zejména práce na výrobní dokumentaci dřevostavby zůstaly přerušeny z důvodu neodstranění vad a nedostatků projektové dokumentace. Od té doby neustále probíhala osobní jednání a výměny písemné komunikace mezi námi a objednatelem ohledně vyřešení vytknutých vad a nedostatků projektové dokumentace, kdy ze strany objednatele docházelo k odstraňování pouze méně podstatných vad, a to až po velmi dlouhé době. Vzhledem k tomu, že k odstranění zásadních vad a nedostatků do doby dokončení základových konstrukcí nedošlo, museli jsme po jejich dokončení ke dni 19. 9. 2022 přerušit již veškeré práce na díle. Od té doby probíhaly další jednání i další vzájemná komunikace k vadám projektové dokumentace.

Po poslední výměně písemných odpovědí obou stran jsme jako zhotovitel museli opětovně konstatovat, že ani po více než půl roce nebyla podstatná část vad a nedostatků odstraněna / vyřešena. Některé z těchto vad jsou velmi podstatné a zejména brání zhotovení výrobní dokumentace dřevostavby (např. vady či nedostatky týkající se statiky, akustiky i požárně bezpečnostního řešení celého objektu). Z důvodu existence těchto zásadních vad a nedostatků projektové dokumentace, které se objednateli nepodařilo odstranit za více než půl roku, a tudíž nemožnosti ve stavbě dále pokračovat a také z důvodu neodsouhlasení změny poddodavatele dřevostavby, jsme již neměli jinou možnost než ke dni 4. 11. 2022 odstoupit od smlouvy o dílo.

Ve Zlíně, dne 7. 11. 2022

vedení společnosti
Navláčil stavební firma, s.r.o.

Tiskové prohlášení ke stažení [PDF, 110 kB, 07.11.2022]