Menu

Zásady ochrany osobních údajů

Obchodní společnost Navláčil stavební firma, s.r.o., se sídlem Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01, IČ: 253 01 144, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23287 (dále jen „Správce“) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, chrání osobní údaje svých zaměstnanců, obchodních partnerů a dalších fyzických osob, s jejichž osobními údaji přichází do kontaktu, tak aby tyto osobní údaje nebyly nikým zneužity a bylo s nimi zacházeno dle příslušných právních předpisů. Z důvodu výše uvedeného vydal Správce tyto zásady ochrany osobních údajů.

Vysvětlení pojmů

„Nařízení EU“ Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
„osobní údaje“ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;
„subjekt údajů“ každá žijící fyzická osoba;
„zpracování“ jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, např. shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;
„zpracovatel“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Správce;
„příjemce“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli;
„souhlas“ subjektu údajů jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů; „profilování“ jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu;
„pověřená osoba“ osoba pověřená Správcem ke zpracování osobních údajů nebo k výkonu povinností Správce dle Nařízení EU.

Základní zásady zpracování osobních údajů Správcem

Právní důvody zpracování osobních údajů

Správce zpracovává pouze osobní údaje:

Informace při sběru osobních údajů

Při sběru osobních údajů informuje Správce subjekt údajů:

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn požadovat po Správci informace, jaké jeho osobní údaje zpracovává, je oprávněn požadovat opravu osobních údajů, jejich výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů, vznést námitku proti jejich zpracování, požadovat přenositelnost údajů a podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud se zpracování děje na základě udělení souhlasu subjektu údajů, pak má subjekt údajů právo svůj souhlas kdykoliv odvolat.

Právo na přístup k osobním údajům

Na základě žádosti subjektu údajů poskytne Správce tomuto subjektu údajů informaci, zda jeho osobní údaje zpracovává nebo nezpracovává a pokud je zpracovává, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat, zároveň mu budou Správcem sděleny tyto informace:

Právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné nebo neúplné osobní údaje.

Právo na výmaz

Správce zlikviduje osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů, je oprávněn za určitých podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a jež Správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a má právo předat tyto údaje jinému správci. Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby Správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Společné podmínky k aplikaci práva na přenositelnost:

Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě těchto právních důvodů:

Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Způsob uplatnění práv

Uplatnění výše uvedených práv je možné provést písemně na adrese sídla Správce – na právním úseku společnosti, nebo na emailové adrese privacy@navlacil.cz. V případě elektronické formy žádosti může Správce požadovat dodatečné ověření totožnosti žadatele.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud bude nutné ke zpracování některých osobních údajů vyžádat souhlas subjektu údajů, pak Správce učiní všechna opatření, aby byl souhlas subjektu údajů svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. Souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to například zasláním odvolání souhlasu e-mailem na e-mailovou adresu privacy@navlacil.cz nebo osobně na adrese sídla Správce, v případě zaměstnanců Správce u svého přímého nadřízeného. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Opatření k ochraně osobních údajů

Za účelem ochrany osobních údajů byli proškolení o povinnostech plynoucí z Nařízení EU všichni zaměstnanci Správce, kteří se dostávají do kontaktu s osobními údaji a dále s nimi nakládají.

Shromažďování osobních údajů na webových stránkách

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

PROVOZOVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU V AREÁLECH
obchodní společnosti Navláčil stavební firma, s.r.o.

Správcem zpracovávaných osobních údajů shromážděných prostřednictvím kamerového systému je obchodní společnost Navláčil stavební firma, s.r.o., se sídlem Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01, IČ: 253 01 144, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn.: C 23287 (dále jen „Správce“).
Za účelem nepřetržité ochrany Správce, a to zejména za účelem odvracení krádeží, poškození či zničení předmětů vyšší hodnoty je v areálech Správce nainstalován kamerový systém se záznamovým zařízením – pouze s obrazovým záznamem.
Osobní údaje získané prostřednictvím kamerového systému jsou Správcem zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce za účelem ochrany jeho majetku a jsou uloženy u Správce po dobu nezbytně nutnou (řádově dní), poté jsou ze systému smazány.

Ovládání a přístup k záznamům pořízeným kamerovým systémem je průběžně prováděno pověřenými zaměstnanci Správce, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně pořízených záznamů a jsou oprávněni získané informace předávat pouze statutárním orgánům a pověřeným vedoucím zaměstnancům Správce.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, má právo požadovat jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, dále má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů – to vše ve stanovených případech, dále má právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.
V případě dotazů se obraťte na právní oddělení Správce (pravni@navlacil.cz, tel: +420 727 838 253).

Nenašli jste, co jste hledali?
Poradíme vám.