TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE – společnosti Navláčil stavební firma, s.r.o., k zakázce Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm a prvním závěrům zpracovaného posudku k projektové dokumentaci.

Z vydaného tiskového prohlášení Města Rožnov pod Radhoštěm (https://www.roznov.cz/mesto-obdrzelo-posudek-projektove-dokumentace-kulturniho-centra-7-2023/d-34313) jsme se dozvěděli, že Město Rožnov pod Radhoštěm již obdrželo znalecký posudek VUT v Brně, který si nechalo vypracovat k prověření projektové dokumentace na tuto zakázku, včetně prověření existence vad a nedostatků projektové dokumentace, na které naše společnost od zahájení stavby jako odborný zhotovitel upozorňovala. Z tohoto prohlášení Města Rožnov pod Radhoštěm jednoznačně vyplývá, že podrobný posudek k projektové dokumentaci na výstavbu Kulturního centra potvrdil připomínky, na něž jsme my jako zhotovitel (Navláčil stavební firma, s.r.o.) objednatele (Město Rožnov pod Radhoštěm) opakovaně upozorňovali od počátku stavby. Podle citovaného prohlášení závěry VUT Brno jednoznačně potvrdily existenci vad a závažných nedostatků v projektové dokumentaci, a to i těch na které upozorňovala naše společnost a v jejichž důsledku jsme byli nuceni ukončit naši účast na této zakázce.

Naše společnost vynaložila obrovské úsilí i množství času při dlouhotrvajících jednáních s objednatelem (se zástupci města minulé i současné politické reprezentace), čelila mimořádnému tlaku nejen ze strany objednatele, ale i médií, aby vyvrátila slova o tom, že námi vytknuté vady nebrání pokračování díla. Z naší strany byly po celou dobu předkládány vysoce kvalifikované podněty, které poukazovaly na vážné nedostatky projektové dokumentace (zejména vady či nedostatky týkající se statiky, akustiky i požárně bezpečnostního řešení celého objektu). V protiargumentech jsme byli naopak nařčeni ze snahy dodatečně navyšovat cenu, nebo prodlužovat termín, což bylo závěry tohoto posudku definitivně vyvráceno.

Jsme přesvědčeni, že projektová dokumentace dřevostavby tohoto rozsahu musí být zpracována bezchybně do posledního detailu a ideálně na základě předcházejících zkušeností s podobnou stavbou. Je velký rozdíl, zda se jedná o pasivní dřevostavbu nebo stavbu se standardními konstrukcemi, kdy lze částečné chyby projektu řešit v průběhu výstavby. Proto velmi vítáme závěry VUT Brno, které mj. potvrdily i naši odbornost a pevně doufáme, že nejen město Rožnov pod Radhoštěm, ale i jiná města a instituce budou při svých investičních záměrech postupovat s větší odpovědností a opatrností, obzvláště pokud se jedná o tento typ výstavby.

Ve Zlíně, dne 12.01.2023

vedení společnosti
Navláčil stavební firma, s.r.o.

Tiskové prohlášení ke stažení [PDF, 116 kB, 12.01.2023]